Firda

Firda skal vere ei frittståande og politisk uavhengig avis. Grunnsynet byggjer på eit liberalt, verdikonservativt og menneskeleg grunnsyn. Den redaksjonelle leiinga og medarbeidarane har som oppgåve å lage ei avis som gir lesarane sakleg, kritisk og sann orientering med hovedvekt på det som føregår i Sogn og Fjordane. Firda skal redigerast på nynorsk. Firda har Førde som utgjevarstad, og er ein del av Amedia-konsernet.

Fakta
Samlet opplag - Les mer 10809
Ikon
Utgiversted Førde
Bilde av redaktør
Ansvarlig redaktør Yngve Årdal
Kommer ut Måndag-laurdag
Daglige lesere totalt
Daglige lesere totalt
30000
Daglige brukere på mobil
Daglige brukere på mobil
10000
Daglige brukere på nett
Daglige brukere på mobil
23000
Fordeling lesere
Antall sider produsert 9090
Redaksjonelle årsverk 18
Fordeling stoff/annonser
Antall lederartikler 303
Antall kommentarer 20
Antall innlegg på nett 225
Antall leserinnlegg 930
Klagesaker til PFU 0
Fellelser i PFU 0
Egne interne retningslinjer Ja

Mål og prioriteringar

Hausten 2014 starta Firda med betalingsløysing, og vi var mellom dei første avisene i Amedia som gjorde det. Korleis handtere ei betalingsløysing med tanke på kva saker som skal vere opne og kva som skal vere lukka, når på døgnet dei ulike sakene skal publiserast, og ikkje minst kor mange saker i løpet av eit døgn som skal vere opne, vart det jobba mykje med i 2015.

Omgrepet «Digital først» kom også til Firda i løpet av dette året. Journalistane skal tenke digital publisering, og levere sakene på dei digitale plattformene for publisering på firda.no dagen før papirutgåva.

I 2015 har det også vore arbeidt med å få flest mogeleg av våre lesararar til å registrere seg med aID, slik at dei kan lese vårt digitale innhald. Ved slutten av 2015 hadde Firda rundt 10.000 aID-brukarar.

Firda skriv for eit stort geografisk område. Vi har 12 kommunar som vi definerer som vi skal ha redaksjonelt innhald frå. Desse kommunane er: Førde, Gaular, Jølster, Fjaler, Gloppen, Naustdal, Askvoll, Hyllestad, Høyanger, Gulen, Solund og Flora.

Legg til i min rapport

Samfunnsansvar

Firda skal vere tett på lokalsamfunnet vi bur i. Dette skal vise igjen i val av innhald og kjelder. Vi skal ha relevante saker, saker som folk er opptekne av, og som dei kan identifisere seg med.

Firda skal informere om det som skjer, avdekke kritikkverdige forhold, verne enkeltmenneske og grupper mot overgrep eller forsømmingar frå offentlege myndigheiter og institusjonar, private føretak eller andre og vere ein meiningsarena for den lokale debatten. I vårt dekningsområde er Firda i mange tilfelle den einaste mediebedrifta til å fylle denne viktige samfunnsrolla, og det forpliktar oss i forhold til den oppgåva vi har.

Firda publiserer på nynorsk. Vi er den avisa i Norge som utgir mest nynorsk tekst i løpet av eit år. Vi har nynorsk som samfunnsansvar. I den samanheng er vi også sterkt involvert i stiftinga Nynorsk avissenter, som gir eit tilbod til 8 nynorsk-praktikantar innan journalistikk kvart år.  

Legg til i min rapport

Utvikling

Firda er i 2015 blitt ein meir digital redaksjon. Vi tilpassar oss lesarane sine ønsker om å kunne lese meir av vårt innhald tidleg på digitale plattformer. Interaktive illustrasjonar er av det vi har tatt meir i bruk siste året. Digital forteljarteknikk er sett på dagsorden, og det vil også bli viktig framover.

I 2015 hadde vi våre første live-overføringar frå arrangement. Vi starta på sport, og har intensjonen om å videreføre det også til andre område.

Det er behov for fornying, ikkje minst overfor dei yngre lesar-gruppene. Korleis skal vi få fleire yngre lesararar til å bruke Firda? var spørsmålet vi stilte oss. Som eitt tiltak etablerte vi hausten 2015 «Firda Ung», ein redaksjon av 8-9 ungdommar som skal skrive saker som dei er opptekne av. Dette er tatt godt imot, og vert vidareført i 2016.

Samtidig ser vi papiravisa framleis har sine tilhengarar, og utvikling av papirproduktet er også vektlagt siste året. 

Legg til i min rapport

Etikk

Firda har eit aktivt forhold til etiske problemstillingar. Firda er ikkje meldt inn for PFU i 2015.

Legg til i min rapport

Mykje lest i 2015

Kommunesamanslåing/struktur
Kommunesamanslåing har vore ei svært aktuell sak i Sogn og Fjordane og i vårt dekningsområde i 2015. Sidan vi skriv om mange kommunar, har det blitt mange redaksjonelle artiklar frå dei ulike kommunane etter kvart som prosessen har gått fram. Dette er også av sakene som er blitt mest publisert på debattplass. Det vert folkerøysting om kommunesamanlåing i mange kommunar 4. april 2016.

http://www.firda.no/nyheiter/kommunestruktur/politikk/storkommunen-er-dod/s/5-15-102880

http://www.firda.no/nyheiter/jolster/kommunereform/ho-opnar-for-at-nedre-jolster-kan-ga-til-forde/s/5-15-122619

http://www.firda.no/nyheiter/politikk/val2015/ingen-av-dei-har-tru-pa-flora-forde/s/5-15-110242

http://www.firda.no/nyheiter/askvoll/politikk/alternativa-er-i-ferd-med-a-smuldre-vekk/s/5-15-138301

 

Gruvedrift på Engebø i Naustdal

Nordic Mining har planlagt gruvedrift i Engebø-fjellet, og restmassane som ikkje kan nyttast skal dumpast i Førdefjorden. Dette er ei sak som har pågått i mange år, men i 2015 gjekk saka gjennom i regjeringa, og Nordic Mining har fått klarlsignal. Firda har skrive mykje om denne saka gjennom fleire år, og også denne saka er flittig debattert i Firda.

http://www.firda.no/natur-og-miljo/naturfare/nordic-mining/du-verdas-beste-sa-sott-det-smakte/s/5-15-53124

http://www.firda.no/gruveprosjekt/politikk/natur-og-miljo/fleire-hundre-sa-nei-til-fjorddumping/s/5-15-65482

http://www.firda.no/slik-sag-det-ut-tre-ar-etter-sjodeponiet/s/5-15-33474

http://www.firda.no/industri/natur-og-miljo/gruveprosjekt/meiner-engebo-maling-ma-fa-konsekvensar/s/5-15-41163

 

 

 

Sal av Fjord1-aksjar:
Sogn og Fjordane fylkeskommune vedtok hausten 2015 å selje sine aksjar i Fjord1. Dette var eit omstridd vedtak, som vart avgjort med knappast mogeleg margin i fylkestinget. Firda var kritisk til prosessen som førte til salet, om fylkestinget hadde god nok tid til å avgjere ei så viktig sak. Vi var også kritiske til at mange av dokumenta i saka var heldne unna offentlegheita – at vi ikkje fekk innsyn i dei.

http://www.firda.no/nyheiter/fylkeskommunen/fjord1/fylket-far-over-ein-milliard-for-fjord1/s/5-15-133477

http://www.firda.no/nyheiter/politikk/fjord1/kloyvd-fylkesting-om-fjord1/s/5-15-136342

http://www.firda.no/synspunkt/fjord1/politikk/stormfull-salsprosess/o/5-15-147099


Asylpolitikk
Den dramatiske situasjonen i Syria vedkjem også oss i Sunnfjord. Det vart i 2015 oppretta fleire asylmottak i vårt område.Det har vore mykje lokal diskusjon i høve til plassering av mottaka. Mellom anna var det fleire mindre hotell fleire stadar, som vart føreslåtte som mottak. Om dette vart gjennomført, frykta fleire at dei skulle miste den lokale staden ein hadde brukt som møteplass og til ulike arrangement. Andre frykta igjen at det vart for mange asylsøkjarar i forhold til dei som budde der frå før, samt om dei kunne klare å få til eit godt nok tilbod til asylsøkarane. Vi har også hatt reportasjar om folk som har vore til Hellas for å hjelpe dei som er på flukt.

Asbjørg som forsvann
Asbjørg Underlid forsvann utanfor heimen sine i Naustdal 16. september 2001. Sidan har ingen sett henne.

http://www.firda.no/naustdal/nyheiter/asbjorg-88-forsvann-16-september-2001-sidan-har-ingen-sett-henne/s/5-15-28998

Legg til i min rapport